XIII Konkurs na Najładniejszą Szopkę Bożonarodzeniową

Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w konkursie na najładniejszą szopkę bożonarodzeniową.

Do uczestnictwa w konkursie zapraszamy rodziny, szkoły, placówki oraz twórców indywidualnych, chcących dać wyraz tradycjom i obyczajom związanym z okresem Świąt Bożego Narodzenia.

CELE KONKURSU

TEMATYKA

Zadaniem uczestników konkursu jest własnoręczne wykonanie szopki bożonarodzeniowej w dowolnej technice.

WARUNKI KONKURSU

Każdy uczestnik konkursu dostarcza szopkę bożonarodzeniową w terminie do 4 grudnia 2023 r . do budynku szkoły podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Konrada Mańki w Lublińcu.

Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko autora,  telefon kontaktowy, kategorię konkursową i nazwę szkoły/placówki.

Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i  wyrażeniem przez uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do celów konkursu (w przypadku ucznia niepełnoletniego przez rodzica/opiekuna prawnego).

Ekspozycja szopek w holu głównym budynku nastąpi w dniach  6-12 grudnia 2023 r. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 7 grudnia 2023 r., a ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas XXIII Powiatowego Wspólnego Kolędowania w dniu 12 grudnia 2023 r. Laureaci zostaną wcześniej powiadomieni przez organizatorów. 

KRYTERIA OCENY JURY

Podczas prezentacji szopek bożonarodzeniowych oceniane będą: ogólne wrażenie estetyczne, oryginalność pomysłu, wkład pracy, estetyka wykonania oraz inne walory plastyczne i techniczne. 

Powołane przez organizatorów Jury przyzna nagrody w dwóch kategoriach:

W każdej z nich zostaną nagrodzeni trzej wykonawcy.

NAGRODY

Organizatorzy zapewniają cenne nagrody i dyplomy dla laureatów konkursu. 

ODBIÓR SZOPEK

Szopki bożonarodzeniowe prosimy odbierać do 20 grudnia 2023 r.   Nieodebrane prace przechodzą na własność organizatora. 

ORGANIZATOR

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Konrada Mańki, ul. Stalmacha 90, 42-700 Lubliniec,

 tel. (34) 356 3241, 

fax (34) 356 3366, 

e-mail: poczta@soswlubliniec.pl

HONOROWY PATRONAT: Starosta Lubliniecki

Zapraszamy do udziału i życzymy wspaniałych pomysłów!

Karta zgłoszenia

Karta zgłoszenia do Konkursu szopek.pdf

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu.pdf

Edycja 2022

Karta zgłoszenia

Karta zgłoszenia do Konkursu szopek.pdf

Regulamin konkursu

Regulamin Szopek 2022.pdf

Edycja 2019

Karta zgłoszenia

Karta zgłoszenia do Konkursu szopek.pdf

Regulamin konkursu

Regulamin szopek 2019.pdf

PATRONAT

Edycja 2018

szopki plakat.pdf
Regulamin Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych 2018.pdf

Edycja 2017

konkurs szopek 2017 plakat.pdf
REGULAMIN_SZOPEK_2017.pdf