Konkurs filmowy

Regulamin Konkursu Filmów Amatorskich „POZYTYWNIE NAKRĘCENI”

ORGANIZATOR

 • Organizatorem konkursu jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. K. Mańki w Lublińcu.

 • Patronat nad konkursem objęło Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

CELE KONKURSU

 • Zachęcenie dzieci i młodzieży do wykorzystania nowoczesnych urządzeń multimedialnych.

 • Zachęcenie uczestników do aktywności artystycznej.

 • Kształtowanie postaw twórczych.

 • Rozwijanie zainteresowań związanych ze sztuką filmową.

TEMAT KONKURSU

 • Organizatorzy konkursu oczekują na filmy, których tematem będą rzeczywiste lub fikcyjne wydarzenia z życia szkoły, klasy lub innej grupy rówieśniczej (np. członów kół zainteresowań i zespołów artystycznych).

ZASADY UCZESTNICTWA

 • Konkurs skierowany jest do uczniów, wychowanków i podopiecznych wszystkich rodzajów szkół, placówek oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych oraz osób dorosłych związanych zawodowo lub woluntarystycznie z wyżej wymienionymi podmiotami.

 • Autorem filmu może być jedna osoba lub zespół.

 • Na konkurs każdy uczestnik może przesłać jeden film.

 • Każda wymieniona w p. 1 placówka może być reprezentowana przez maksymalnie 5 uczestników .

 • Czas trwania filmu nie może przekraczać 5 minut.

 • W konkursie biorą udział filmy wykonane amatorsko. Wyklucza się filmy powstałe na zlecenie, wykonane przez podmioty, dla których tworzenie filmów jest przedmiotem działalności zarobkowej.

 • Filmy nie mogą wykorzystywać elementów naruszających prawa autorskie osób trzecich (np. grafika lub ścieżka dźwiękowa). Dopuszczalne jest wykorzystanie utworów opublikowanych na podstawie licencji Creative Commons. Zgłoszenie filmu do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem autora filmu, iż wykorzystane w filmie elementy nie naruszają praw osób trzecich. Wyłączna odpowiedzialność prawna za wykorzystanie ww. elementów spoczywa na autorze filmu.

 • Twórcy filmu mogą wykorzystać różnego rodzaju gatunki filmowe (np. dokument, wywiad, reportaż).

 • W konkursie mogą brać udział filmy zgłaszane i nagradzane w innych konkursach z zastrzeżeniem, iż udział w tychże konkursach nie spowodował ograniczenia praw autorskich uczestnika.

 • Dozwolona jest dowolna technika wykonania filmu przy użyciu dowolnego urządzenia multimedialnego, np. telefon komórkowy, aparat fotograficzny, kamera.

 • Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: pomysłowość, oryginalność, wartość merytoryczna.

 • Filmy nie spełniające kryteriów regulaminowych nie będą brały udziału w konkursie.

ZGŁOSZENIA

 • Zgłoszenie uczestnictwa następuje przez przesłanie drogą elektroniczną skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia uczestnika do 30 marca 2019. (zał. nr 1)

 • Zgłoszenie pracy konkursowej następuje poprzez publikacje filmu w serwisie YouTube uczestnika oraz przesłanie drogą elektroniczną linku do filmu wraz z formularzem zgłoszenia filmu (zał. nr 2) w terminie do 10 maja 2019.

 • Zgłoszenie uczestnictwa oraz zgłoszenie pracy konkursowej należy przesyłać na adres konkurs-filmowy@soswlubliniec.pl

 • Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za akceptację warunków regulaminu, wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych oraz wizerunku zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

KOMISJA KONKURSOWA

 • Prace spełniające kryteria niniejszego Regulaminu zostaną wybrane i ocenione przez Jury konkursu powołane przez Organizatora.

 • Skład Jury zostanie opublikowany w protokole obrad Jury.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 • Laureaci o wynikach konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora drogą elektroniczną do 24 maja 2019 r. Lista laureatów oraz protokół obrad Jury zostanie także opublikowana na stronie WWW organizatora.

 • Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się wraz się 31 maja 2019 w czasie Święta Rodzinnego w SOSW w Lublińcu.

NAGRODY

 • Fundatorem nagród jest Starostwo Powiatowe w Lublińcu, stowarzyszenie Uśmiech Dziecka, Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Jestem” oraz Duszpasterstwo Niesłyszących w Diecezji Gliwickiej.

 • W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe za pierwsze, drugie i trzecie miejsce.

PRAWA AUTORSKIE

 • Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać zachowań zabronionych przez prawo, niecenzuralnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do odtwarzania filmów i kopiowania do pokazów konkursowych i ich publicznej emisji w celach promocji.

 • Uczestnik konkursu dodatkowo zapewnia, że osoby/instytucje występujące lub uwiecznione w filmie, a także ewentualni współtwórcy, nie będą dochodzić od Organizatora wynagrodzenia, w tym szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie filmu na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania filmu.

 • Uczestnicy poprzez zgłoszenie do konkursu oświadczają, iż poosiadają wszelkie wymagane przez prawo pisemne zgody na wykorzystanie w pracy konkursowej wizerunków i danych osobowych osób przedstawionych w filmie i związanych z jego realizacją. W przypadku osób niepełnoletnich zgodę wyrażają uczestnicy oraz ich rodzice lub opiekunowie prawni. (zał. nr 3) Podpisane zgody pozostają w dyspozycji uczestnika konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za niedopełnienie tego obowiązku.

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek udziału w konkursie.

 • Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Konrada Mańki w Lublińcu. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji przeprowadzenia konkursu. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, poprawiania swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego nazwy, imienia i nazwiska w celu informowania o wynikach konkursu. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

UWAGI KOŃCOWE

 • Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub unieważnienia konkursu lub nieprzyznania nagród w poszczególnych kategoriach bez podania przyczyn.