Doradztwo zawodowe

Współpraca - kluczowa kompetencja na rynku pracy.
ZAWÓD- moja wersja.docx
Parsons.docx
Współpraca - kluczowa kompetencja na rynku pracy. cz.2
List do rodziców.docx

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

17 maja – 21 czerwca

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

1 czerwca – 14 czerwca

Sprawdziany uzdolnień kierunkowych, kompetencji językowych, próby sprawności fizycznej.

25 czerwca – 14 lipca

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. Dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

22 lipca 2021 r.

Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

23 lipca – 30 lipca

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły.

2 sierpnia 2021 r.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Oferta szkoły ponadpodstawowej w SOSW im. Konrada Mańki w Lublińcu na rok szkolny 2021/2022:

  1. TECHNIKUM SPECJALNE NR 4

Pięcioletnie technikum, kończące się egzaminem maturalnym i egzaminami zawodowymi. Kształci uczniów z niepełnosprawnością słuchową, ruchową, autyzmem, posiadających orzeczenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Absolwent Technikum po ukończeniu szkoły może podjąć dalsze kształcenie w szkole policealnej i na studiach wyższych (po zdaniu matury).

Zawody , w których kształci Technikum:

    • Technik żywienia i usług gastronomicznych

    • Technik informatyk

  1. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

3-letnia szkoła dla absolwentów szkoły podstawowej, kształci uczniów z niepełnosprawnością słuchową i intelektualną w stopniu lekkim posiadających orzeczenie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

Uczniowie mogą kształcić się w zawodzie kucharz, krawiec i ogrodnik oraz w klasie wielozawodowej. Klasa wielozawodowa kształci uczniów bez wady słuchu z orzeczeniem o niepełnosprawności intelektualnej stopnia lekkiego oraz ze sprzężeniami wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Do takiej klasy uczęszczają młodociani pracownicy, którzy podpisali umowę o pracę z pracodawcą, a kształcenie zawodowe teoretyczne odbywa w każdym roku nauki na czterotygodniowych kursach dokształcających poza szkołą w Centrach Kształcenia Zawodowego. Uczeń obowiązkowo przystępuje do egzaminu zawodowego. Absolwent z wadą słuchu w normie intelektualnej po ukończeniu Branżowej Szkoły I stopnia może podjąć naukę w Branżowej Szkole II stopnia.

  1. SZKOŁA PRZYSPASABIAJĄCA DO PRACY

Szkoła przygotowuje młodzież z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz ze sprzężeniami do aktywnego dorosłego życia. Uczniowie zdobywają podstawowe umiejętności z zakresu funkcjonowania osobistego i społecznego oraz z zakresu gotowania, szycia, ogrodnictwa, stolarstwa i prac biurowych. Kształcą umiejętność aktywnego spędzania czasu wolnego.

  1. BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA

Szkoła przeznaczona jest dla absolwentów branżowych szkół I stopnia i zasadniczych szkół zawodowych.

Nauka trwa 2 lata i może zakończyć się egzaminem maturalnym oraz obowiązkowym egzaminem zawodowym w zakresie drugiej kwalifikacji.

Przedmioty ogólnokształcące realizowane są w szkole w formie dziennej natomiast kształcenie zawodowe prowadzone jest w formie kwalifikacyjnego kursu zawodowego również w formie dziennej i na terenie szkoły.

Szkoła kształci w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.

  1. POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA

Roczna szkoła dla młodzieży na podbudowie szkoły średniej. Przeznaczona dla uczniów w normie intelektualnej z niepełnosprawnością słuchową oraz ze sprzężeniami (autyzm, niepełnosprawność ruchowa). Uczeń obowiązkowo przystępuje do egzaminu zawodowego. Szkoła kształci uczniów w zawodzie florysta.

Wszystkie typy szkół kształcą młodzież do ukończenia 24 roku życia.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu +48 34 356 32 41 wew.127

Opracowanie: Elżbieta Mizera